icon icon icon
 

Chính sách thành viên

Thời gian đăng: 10/09/2020

Điều 1: Mục đích

  • Thành viên có thể sử dụng tài khoản được tích luỹ thông qua việc mua các sản phẩm, dịch vụ tại ToCoToCo và các chương trình ưu đãi khuyến mãi từ ToCoToCo quy định và đặt ra.
  • Thành viên xuất trình mã số thành viên để được hưởng ưu đãi.
  • Mục đích của mọi điều khoản để quy định tất cả quyền, nghĩa vụ của thành viên và các thủ tục để thành viên được sử dụng chính sách thành viên thân thiết do ToCoToCo cung cấp.

Điều 2: Định nghĩa